Środki językowe, jakie można stosować przy projektowaniu nazwy firmy i nazwy produktu.

Wybrane środki językowe w podziale na grupy:

Grupa 1

Środki Językowe LEKSYKALNE (dotyczy warstwy słownej i obejmuje ich zmiany oraz przekształcenia wypowiedzi)

 • Synonimy to wyrazy bliskoznaczne, o tym samym lub bardzo zbliżonym znaczeniu.
 • Homonimy to wyrazy o identycznej budowie, brzmiące identycznie, ale o różnym znaczeniu.
 • Dialektyzmy to słowa charakterystyczne tylko dla określonego dialektu, występujące w jakiś gwarze.
 • Archaizmy to wyrazy, które wyszły już z powszechnego użycia.
 • Neologizmy to zupełnie nowe słowa, wchodzące dopiero do powszechnego używania.
 • Orientalizmy to wyrazy pochodzące z innego języka.

Grupa 2

Środki Językowe FONETYCZNE (obejmujące swoim zakresem warstwę brzmieniową)

 • Aliteracja to stosowanie tych samych głosek na początku wyrazów nazwy.
 • Onomatopeja to naśladowanie dźwięków, instrumentalizacja głoskowa.
 • Eufonia to harmonijne współbrzmienie głosek.

Grupa 3

Środki Językowe SŁOWOTWÓRCZE (obejmuje nacechowane emocjonalnie formy słowotwórcze)

 • Deminutywy to zdrobnienia.
 • Augmentatywy to zgrubienia.
 • Neologizmy to nowe wyrazy utworzone zgodnie z regułami słowotwórczymi.
 • Kontaminacja to łączenie dwóch morfemów lub wyrazów w nowe znaczenie

Grupa 4

Środki Językowe SEMANTYCZNE – znaczeniowe:

 • Porównanie to wskazanie podobieństwa między dwoma elementami.
 • Oksymoron to porównanie pojęć wzajemnie sprzecznych.
 • Metafora to konstrukcja, w której poszczególne elementy tracą swoje pierwotne znaczenie i tworzą nowe znaczenie.
 • Hiperbola to skuteczne wyolbrzymienie jakiejś cechy.
 • Litota to świadome pomniejszenie znaczenia cechy lub wartości.
 • Metonimia to użycie słowa lub nazwy w zastępstwie innej.

Grupa 5

Środki Językowe SKŁADNIOWE (dotyczą budowy tekstu i odnoszące się głównie do sloganów i haseł)

 • Anakolut to konstrukcja składniowa niezgodna z obowiązującą normą.
 • Inwersja to przestawienie szyku wyrazów w zdaniu a nazwach szyku liter
 • Antyteza to zestawienie wypowiedzi niezgodnych znaczeniowo.
 • Anafora to powtórzenie wyrazu na początku kolejnego zdania lub powtórzenie słowa w nazwie
 • Elipsa to świadome pominięcie jakiegoś elementu wypowiedzi.
 • Epifora to powtórzenie wyrazu na końcu następnego wersu lub zdania.

Dodaj komentarz

WordPress SEO