Słownik: nazwy, slogany, naming marki

Nazewnictwo: nazwy firm i marki

SYSTEM WERBALNY MARKI

Nazwa firmy lub produktu (corporate or product name)

Obejmuje litery, słowa, cyfry i ich kombinacje służące do wyrażenia tożsamości firmy lub produktu. Wyróżniamy nazwę:
marketingową, opisową, organizacyjną, prawną.

Slogan firmowy (claim, tagline)

Jest to zestawienie wyrazów lub krótkie zdanie będące wyrażeniem misji firmy lub marki. Jest jednym z elementów identyfikacji werbalnej, składnikiem wpływającym na budowę wizerunku firmy, np. NOKIA : Connecting People.

Hasło reklamowe

Jest to zestawienie wyrazów lub krótkie zdanie będące komunikatem skierowanym do grupy docelowej konsumentów w celu uzyskania założonego rezultatu. Element komunikacji marki.

Komunikacja organizacji (corporate communication)

System kanałów porozumiewania się, wykorzystywanych przez organizację do kontaktowania się z otoczeniem poprzez narzędzia prezentacji takie jak nazwę, symbolikę,
kulturę marki.

Komunikat (message)

Świadomie nadana informacja werbalna lub graficzna w celu osiągnięcia pożądanych efektów u odbiorcy (organizacji, firmy, otoczenia). Prezentacja marki.

ORGANIZACJA I OTOCZENIE MARKI

Otoczenie (environment)

Wszystkie te podmioty, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają wpływ na działanie organizacji lub marki.

Tożsamość organizacji (corporate identity)

Zespół  indywidualnych cech organizacji tworzących
jej osobowość. Składają się na nią: identyfikacja, prezentacja, filozofia i kultura organizacji oraz jej marki.

Identyfikacja werbalna (verbal identification)

Kombinacja elementów charakterystycznych dla organizacji w postaci nazwy, claimu, dźwięku, melodii firmowej, przekazów słownych. Identyfikacja marki.

System prezentacji (corporate presentation)

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej poprzez które organizacja bierze udział w procesie komunikowania się z otoczeniem budując swój wizerunek. Prezentacja marki.

Kultura organizacyjna (corporate behaviour)

System wartości obowiązujący w danej firmie obejmujący normy zachowania pracowników i komunikowania się.
Jest to sposób postępowania, który jest tworzony przez zespół norm, procedur, zachęt i zakazów, przyzwyczajeń, tradycji ukierunkowujących i formujących sposób zachowania się jednostki w organizacji. Odzwierciedla się on w sposobie
podejmowania decyzji i zasadach obsługi klienta.

Wizerunek (image)

Zespół wyobrażeń, opinii, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu, usługi lub firmy, ukształtowany w świadomości otoczenia. Jest to wyobrażenie, jakie środowisko ma o organizacji. Wizerunek przedsiębiorstwa jest czynnikiem
różnicującym podobne produkty, usługi, marki.

MARKA i  MARKI

Marka (brand)

Narzędzie służące do odróżnienia firmy, jej produktów lub usług od produktów i usług konkurencji. Marka powstaje w świadomości klientów jako określone wyobrażenie o
produkcie lub usłudze firmy. Wyróżnienie marki.

Budowa marki (branding)

Strategia tworzenia wizerunku w otoczeniu produktów lub organizacji. Efektem branding’u jest wykreowanie takiego wizerunku firmy i/ lub jej produktów/ marek, który pozwoli
odróżnić je od konkurencji oraz skłoni konsumentów do zakupu.

Wartość marki (Brand equity)

Jest efektem stworzenia pozytywnego wizerunku marki. Wartość marki ma zwiększać popyt oraz wpływać na zmiany zachowań klienta wobec marki.

Korzyści marki (mark’s benefit )

Stan trwałych, odpowiednich i unikalnych obietnic jakie klienci mają nadzieję otrzymać dokonując zakupu produktu, usługi, firmy lub marki.

Typosquatting

Generalnie chodzi o rejestrację domen z literówkami. Przykładem może być zarejestrowanie domen gogle.com lub gogole.com. Korzystając z pomyłek internautów, firmy oferują rozmaite produkty sprzedawane przez właściciela domeny z błędem. Przy wpisywaniu adresów popularnych stron ilości pomyłek to miliony. Typosquatting to nie to samo co cybersquatting. Nie chodzi o wyłudzanie zapłaty za domenę, ale wykorzystywanie popularności wielu domen i naszej niedoskonałości w pisaniu do celów nieuczciwego, bo opartego na cudzej reputacji i renomie, zarabiania.

Cybersquatting

Cybersquatting to praktyka rejestrowania domen internetowych identycznych z nazwami uznanych i znanych marek lub osób przez firmy i osoby nie posiadające praw do tych marek. Cybersquatting kojarzony jest głównie z próbami odsprzedawania praw do takich domen po zawyżonej cenie. Pod cybersquatting kwalifikuje się także rejestracja jako domeny internetowe nazw, które nie są identyczne z zastrzeżonymi znakami towarowymi, ale w dużym stopniu kojarzą się z marką firmy, usługi lub produktu. Cybersquatting polega wtedy na wykupywania rozmaitych wariantów domen, obok domeny podstawowej wykupują domeny z rozszerzeniami .net lub .org. Wykorzystywana jest fakt, że wiele firm chce zabezpieczyć dla siebie szereg domen najwyższego poziomu. To samo dotyczy domen narodowych, które są bardziej popularne na rynkach lokalnych. Podobnie określa się tworzenie nowych domen z użyciem znanej marki jako części domeny.

Dodaj komentarz