Sąd polubowny ds. domen internetowych

Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) działa sąd polubowny do  spraw domen internetowych. Celem działalności tego sądu jest rozstrzyganie sporów prawnych związanych z procesem rejestracji i stosowania domeny internetowej. Istnieją dwa najczęstsze przypadki, w których PIIT musi interweniować. Pierwszy to kwestia naruszenia praw własności przemysłowej przy rejestracji domeny internetowej, drugi to sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych, w tym także naruszenie godności. Sądownictwo polubowne jest dobrowolne. Aby doszło do rozprawy, obie strony muszą wyrazić zgodę. Jest to bardzo ważny element ze względu na konsekwencje prawne.

Domeny internetowe a narudszanie praw do znaku towarowgo

Działanie sądu ma bezpośredni związek z dynamicznym rozwojem rynku obrotu nazwami domen internetowych. Zjawisko rejestracji domeny a następnie występowanie z ofertą odsprzedaży do innych podmiotów gospodarczych jest dość popularne. Wiąże się często z nadużywaniem lub naruszeniem cudzych praw własności intelektualnej. Dotyczy to głównie posługiwania się cudzymi słownymi znakami towarowymi jako domeny interentowe. Sąd polubowny ma rozsądzić, czy nastąpiło naruszenie praw własności intelektualnej i w jakim zakresie. Przed sądem mogą być prowadzone postępowania arbitrażowe albo mediacyjne. Jako że działanie sądu opiera się na dobrowolności, pozwany ma prawo do odmowy poddania się arbitrażowi. Nie pozostaje to jednak bez konsekwencji. Zgodnie regulaminem NASK, operatora zarządzającego domenami .pl, w przypadku odmowy poddania się postępowaniu przed sądem polubownym, umowa o rejestrację domeny ulega automatycznemu rozwiązaniu. Następuje to po upływie trzech miesięcy. W konsekwencji pozwany traci prawa do używania domeny. Działanie sądu bardzo pozytywnie służy ochronie praw własności intelektualnej. Posiadanie praw do marki i ich ochrona na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, jest niejednokrotnie podstawą sukcesu rynkowego. Zgłoszenie nazwy jako znak towarowy, jest prawem a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Dzięki temu uzyskuje się monopol patentowy na używanie nazwy, a to z kolei może stać się podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. Bez posiadania ochrony prawnej nazwy, trudno jest dochodzić swoich praw, w tym także tych dotyczących używania domeny internetowej.

Dodaj komentarz

WordPress SEO