Rebranding. Lepszy wizerunek firmy

Rebranding jest wówczas, gdy firma chce zmienić swój wizerunek. Pojęcie to jest zdecydowanie szersze niż zmiana nazwy czy logo. Zmiany symboliki firmy są w wielu wypadkach sygnałem o zmianie strategii biznesowej firmy.

Rebranding, identyfikacja, wizerunek

Identyfikacja, a wizerunek firmy. Na identyfikacje werbalną firmy składają się nazwa i slogan firmowy. Na identyfikację wizualną firmy składają się: logo, kolorystyka i unikalne elementy graficzne. Jeżeli te elementy współgrają ze sobą, decydują o indywidualnym charakterze prezentacji firmy. Wyróżnienie na rynku pozwala na efektywniejszą konkurencję i łatwiejszą komunikację z klientami. Wyróżniające się firmy łatwiej wprowadzają na rynek nowości i innowacje. Często, aby udoskonalić swój wizerunek decydują się na rebranding.

Wpływ symboliki na sposób prezentacji strategii firmy

Rozpoczynając prace nad zmianą symboliki firmy, należy pamiętać, że powinna ona przede wszystkim informować odbiorcę o rodzaju prowadzonej przez firmę działalności. Symbolika ma wyróżniać firmę na rynku. Ma wspierać markę w unikalnej prezentacji. Wspomniana unikatowość nie może pociągać za sobą całkowitego oderwania od rzeczywistości, lecz wiązać symbolikę ze strategią biznesową. To, w czym firma jest najlepsza, co robi najlepiej, z czym jest kojarzona należy wyeksponować. W ten sposób firma będzie nie tylko inna, ale przede wszystkim prezentowana jako lepsza od konkurentów. Oprócz odróżnienia marka będzie się wyróżniała. Rebranding nie jest tylko zmianą logo, to dążenie do wyróżnienia, do zbudowania unikalnych i przypisanych tylko firmie skojarzeń. To także odwzorowanie poważnych zmian jakie firma zrealizowała, lub planuje w najbliższym czasie przeprowadzić.

Rebranding jako element strategii biznesowej firmy

To jak firma i jej oferta są postrzegane na rynku, nazywamy wizerunkiem. Jeżeli klienci i konsumenci mają o marce nie najlepsze, lub gorsze od konkurentów zdanie, może mieć bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane ceny i wielkość sprzedaży. Co więcej, zły wizerunek może ograniczać firmę w wejściu na nowe rynki, wprowadzaniu nowych ofert czy pozyskiwaniu nowych grup klientów. A to znaczy, że wizerunek firmy ma wpływ na jej wyniki finansowe, udziały rynkowe, a więc i na wycenę wartości firmy. Często firmy stają przed decyzją, oddziaływać w dłuższym czasie na swój wizerunek, czy szybko poprzez zmianę symboliki przeprowadzić rebranding. Oddziaływanie wiąże się z małym ryzykiem, ale jest bardzo długotrwałe. Rebranding to proces szybki, ale zdecydowanie bardziej ryzykowny. Nie chodzi o ryzyko odejścia klientów. Problemem jest konsekwencja i kompleksowość zmian. Nie można przemalować tylko fasady. Zmianie powinna ulec cała organizacja, cały model biznesowy. Inaczej nie warto poświęcać środków na powierzchowne działania. Klienci wcześniej niż później zauważą, że zmiana jest iluzją, tanim chwytem i próbą ich oszukania. Rebranding musi być powiązany ze zmianami w całej firmie, aby przyniósł oczekiwane rezultaty.

Wizerunek firmy i jego jakość

Wizerunek jest funkcją zaufania i satysfakcji klienta. Zauważono pozytywne relacje między zmianami w jakości wizerunku firmy, a wsparciem w realizacji założonych celów rynkowych. Takie efekty uzyskują firmy traktujące klientów w sposób otwarty, wiarygodnie komunikujące się i tworzące bezpośrednie relacje z całym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

O obrazie firmy kojarzonym z jakością, decydują często drobiazgi: personalizowany list, sympatyczny kontakt z zarządem, opiekuńcza postawa. Otoczenie firmy musi być usatysfakcjonowane, oczekuje innowacji, pasji w działaniu firmy, nowych idei, i szeroko rozumianej dbałości o potrzeby.

Ingerencje w wizerunek firmy

Ingerencja w wizerunek firmy i symbolikę firmy prawie zawsze jest odbierana przez otoczenie jako informacja o zmianach w niej zachodzących. W ten sposób rebranding jest inwestycją. Skutkuje wzmożonymi zainteresowaniem marką. Zmiana nazwy spółki, wprowadzenie nowego logo firmowego jest sygnałem wprowadzonych innowacji lub reform w przedsiębiorstwie. Firmy aktywne, nastawione na intensywny marketing, zawsze deklarują w sposób zdecydowany swoje intencje. Nową symbolikę przedsiębiorstwa otoczenie traktuje jako informację o przeobrażeniach, jakie zachodzą w strategii marki, sposobie zarządzania, organizacji, ofercie. Zmiany nazwy czy symbolu nie czyni się na co dzień i dlatego zawsze nabierają one dużego znaczenia. W firmach technologicznych, w których zmiany następują często, rebranding jest zjawiskiem powszechnym. Firmy stabilne, z rynków opartych na tradycji są zdecydowanie bardziej konserwatywne. Przykłady zmian wizerunku banków częściowo przeczą tej tezie. W tym jednak wypadku mamy do czynienia z wyjątkowa konkurencyjnością i dużym podobieństwem produktów.

Marka to umiejętność wykorzystania wizerunku do wspierania realizacji celów biznesowych. Nie sztuką jest mieć unikalny wizerunek, sztuką jest na nim zarabiać i z jego pomocą się rozwijać. Rebranding często jest spłaszczany do zmian identyfikacji werbalnej i wizualnej firmy. Odświeżenie wizerunku to repozycjonowanie marki, proces marketingowy, mający na celu przybliżenie obecnego wizerunku firmy do strategicznie wyznaczonego ideału. Zaprogramowany idealny wizerunek pozwala kontrolować markę i oceniać jej spójność ze strategią biznesową. Istnieje tu wzajemna korelacja. Zmiany strategii mogą mieć wpływ na wizerunek. I odwrotnie, wizerunek może mieć wpływ na kreowanie i wdrożenie nowej strategii firmy. Jednak wizerunek i strategia biznesowa muszą być ze sobą powiązane i generować wzajemne synergie. Myśląc o wartości marki, możemy przyrównać ją do synergii, czyli wartości dodanej jaką dzięki marce uzyskuje firma. Rebranding to działanie integrujące zmiany wizerunkowe ze zmianami biznesowymi.

Dodaj komentarz

WordPress SEO