Podstawowe pojęcia namingu

Nazwa firmy lub produktu

Obejmuje litery, słowa, cyfry i ich kombinacje służące do wyrażenia tożsamości firmy lub produktu. Wyróżniamy nazwę: marketingową, opisową, organizacyjną, prawną.

Slogan firmowy

Jest to zestawienie wyrazów lub krótkie zdanie będące wyrażeniem misji. Jest jednym z elementów identyfikacji werbalnej, składnikiem wpływającym na budowę wizerunku firmy, np. NOKIA : Connecting People.

Hasło reklamowe

Jest to zestawienie wyrazów lub krótkie zdanie będące komunikatem skierowanym do grupy docelowej konsumentów w celu uzyskania założonego rezultatu.

Komunikacja organizacji

System kanałów porozumiewania się, wykorzystywanych przez organizację do kontaktowania się z otoczeniem poprzez narzędzia prezentacji takie jak nazwę, symbolikę, kulturę.

Komunikacja

Świadomie nadana informacja werbalna lub graficzna w celu osiągnięcia pożądanych efektów u odbiorcy (organizacji, firmy, otoczenia).

 

WordPress SEO