Nazwa produktu, która efektywnie wspiera sprzedaż.

Nazwy produktów występują w reklamach, działaniach Public Relations, są podstawą tworzenia wizerunku firmy. Jak stwierdzono podczas badań, nazwa produktu może mieć cechy perswazyjne – dlatego warto traktować ją jako kluczowy elementem kształtowania marki.

Perswazyjna nazwa produktu

Skutecznym narzędziem możliwym do kształtowania nazwy produktów może być symbolizm fonetyczny. W latach 20. XX wieku, stwierdzono na podstawie badań, że nawet pojedyncze głoski wywołują skojarzenia znaczeniowe. A to znaczy, że dobrze zaprojektowana nazwa produktu może oddziaływać na konsumentów. Ciekawostką dotyczącą symbolizmu fonetycznego jest fakt, że jest on wspólny dla różnych języków, to znaczy że nazwa produktu może istnieć międzynarodowo. Stwierdzono także, że brzmienie nazwy może w poważnym stopniu wpływać na postrzeganie jej znaczenia.

Od jakości nazywania zależeć może sukces rynkowy. Sama nazwa produktu nie sprzedaje, ale może wzmacniać cechy marki, może je podkreślać. Na siłę nazwy i jej jakość może mieć wpływ także wiele innych czynników. Podstawowym składowym jakości oznakowania marki jest sama percepcja nazwy. Chodzi o sam nazywany przedmiot oraz jego odbiorcę. Każdy z nas odbiera nazwy indywidualne. W odbiorze istnieją także szersze społeczne uwarunkowania. Ten aspekt nazewnictwa wiąże się z umiejętnościami i kompetencjami komunikacyjnymi odbiorcy. A to na przykład znaczy, że inna nazwa produktu będzie dobra dla klientów z wykształceniem technicznym, inna dla humanistów. Odbiór nazwy zależny od słownika jakim posługuje się odbiorca. Chodzi o zbiór wyrazów, jakie odbiorca komunikatu zna i rozumie.

Innym czynnikiem oceny jakim podlegają nazwy produktów, są związki znaczeniowe między wyrazami. To szeroka dziedzina wiedzy, z której czerpie wiele agencji namingowych. Pierwszym czynnikiem jak bierze agencja pod uwagę podczas oceniania nazwy produktów jest jej potencjał odróżniający od konkurentów. Nazwa produktu ma odróżniać oferty różnych firm. Jeszcze bardziej wartościową cechą jest potencjał wyróżniania, czyli pokazania w czym oferta jest lepsza od kunkurencyjnej. Celem projektowania nazwy produktu nie jest wyłącznie pokazanie że jest ona inna, ale sugerowanie że produkt jest lepszy. A to znaczy, że sam produkt powinien posiadać cechy wyróżniające, które w nazwie warto wyeksponować. Nazwa produktu jest wtedy z nim tożsama, podnosi jego unikatowość i opisuje ofertę.

Bezpieczna nazwa produktu

Kolejnym aspektem jakiemu podlega każda dobra nazwa produktu jest bezpieczeństwo prawne. Nie każdą nazwą produkt może być oznaczony. Nie każda nazwa może być przez firmę zastosowana na rynku. Nazwa produktu może być chroniona, można ją zastrzec i zabezpieczyć prawnie jako słowny znak towarowy. To znaczy, że firma może uzyskać prawo wyłącznego stosowania nazwy na określone rynku na wybrane usługi i towary. Potrzebne jest do tego uzyskanie prawa wyłączności, poprzez zgłoszenie nazwy produktu do Urzędu Patentowego. Nazwa produktu może być zastrzeżona jako znak towarowy tylko wtedy, gdy wcześniej nie została zarejestrowana lub zgłoszona do ochrony nazwa identyczna lub podobna. Podobna, to znaczy taka, która może klientów i konsumentów wprowadzać w błąd. Zasada ta nie mówi wyłącznie o identyczności nazw jako znaki towarowe, ale także o podobieństwie i wynikającej z tego możliwości prowadzenia nieuczciwej konkurencji, na przykład co do pochodzenia towaru lub jego jakości. Przedsiębiorca nie uzyska rejestracji nazwy jako znak towarowy, gdy na rynku istnieje znak powszechnie znany wśród co najmniej 50% odbiorców. Dotyczy to wszystkich produktów. Podobna zasada dotyczy znaku renomowanego – znanego i kojarzonego z wyjątkową jakością oznaczonych nim towarów lub usług. Ponadto nazwa produktu nie może naruszać praw osobistych ani praw majątkowych osób trzecich. Nazwa produktu jako nowe słowo, neologizm, może podlegać ochronie także z tytułu autorskich praw majątkowych. Co więcej, nazwa produktu musi być zgodna z obowiązującym prawem: nie może naruszać porządku publicznego i społecznego, nie może wzywać do nienawiści rasowej, nie może naruszać uczuć religijnych. Nazwa produktu powinna być także zgodna z dobrymi obyczajami, czyli nie może mieć charakteru wulgarnego czy obscenicznego.

Chroniona nazwa produktu

W powszechnej opinii istnieje przeświadczenie, że nazwa produktu może zawierać pełen opis i wyróżnienie towaru. To prowadzi do stosowania opisowych nazw produktów. Nazwa produktu nie może wprowadzać w błąd, co do pochodzenia. Istnieją także odpowiednie rozporządzenia i zasady ograniczające używanie nazw w wybranych branżach. Na przykład, nie wolno w nazwie firmy lub produktu używać morfemów „eco”, „eko” i „bio”, gdy firma nie ma odpowiednich certyfikatów potwierdzających prawo do znakowania żywności ekologicznej. Takich ograniczeń jest więcej.

Nazwy są codziennie prezentowane klientom w wielu komunikatach, zarówno werbalnych jak i obrazowych. Powielanie nazwy kształtuje znajomość produktu i wysoką świadomość marki. W tym kontekście staje się oczywiste, dlaczego nie należy lekceważyć procesu tworzenia nazwy produktu. Poszczególne nazwy produktów mogą wywoływać w podświadomości odbiorcy pozytywne lub negatywne konotacje. Zła nazwa produktu marce szkodzi, buduje negatywne nastawienie konsumentów i wpływa na percepcje ceny. Dobra nazwa produktu wspiera pomysł marketingowy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO