Nazwa państwa jako przedmiot sporu.

Republika Macedonii to nazwa państwa na Półwyspie Bałkańskim, powstałego po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.

Nazwa państwa jest tematem konfliktu z Grecją.

Dlaczego Macedonia jako nazwa państwa nie podoba się Grekom?

Macedonia nigdy nie prezentowała jakichkolwiek roszczeniach wobec Grecji i uważa spór za historyczny. Ateny zirytowane są jednak faktem powoływania się Skopje na spuściznę starożytnego państwa macedońskiego. Stworzone przez króla Filipa II i Aleksandra Macedońskiego państwo, podbiło w IV wieku terytorium całej Grecji. Ateny swój sprzeciw argumentują greckim pochodzeniem nazwy, która nie powinna być używana jako nazwa państwa. Protestują przeciwko nawiązywaniu do symboli narodowych starożytnej Macedonii oraz jej tradycji. Grecja uznaje kulturę Macedonii za element swojego dziedzictwa narodowego pomimo tego, że na terenie obecnej Republiki Macedonii nie mieszkają już Grecy. Skrajne głosy w Grecji żądają nawet zakazu prawa do współużytkowania jako nazwa panstwa słowa „Macedonia” przez naród słowiański, nieobecny tutaj w starożytności. Historyczna Macedonia zajmuje obszar części Grecji, Bułgarii i oczywiście Republiki Macedonii.

Może inna nazwa państwa?

Obecnie Grecja stawia warunek aby nazwa państwa Macedonia została rozszerzona o przymiotnik wskazujący, że chodzi tu wyłącznie o część historycznego regionu. Proponowana nazwa państwa to Macedonia Górna lub Macedonia Północna. Natomiast rządząca w Macedonii prawica ponownie zaczęła nawiązywać do historii starożytnej Macedonii. Imieniem Aleksandra Wielkiego nazwano główny port lotniczy i główną autostradę kraju.

Nazwa państwa i inne symbole narodowe.

W celu uspokojenia Grecji na forum ONZ Macedonia oficjalnie została przyjęta jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii pod angielskim akronimem FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia). To dość dziwna nazwa państwa. W roku 1995 Macedonia zgodziła się także wprowadzić do konstytucji zapis podkreślający brak roszczeń terytorialnych wobec sąsiadów oraz zmieniła flagę. Pierwotną flagę stanowiącą nawiązanie do starożytnego macedońskiego słońca o szesnastu ramionach (słońce z Werginy) zastąpiono uproszczonym wizerunkiem słońca o ośmiu ramionach. W potocznym obiegu obowiązuje jednak nazwa państwa jako Republika Macedonii.

Nazwa państwa Macedonia została uznana oficjalnie przez 125 krajów na świecie, w tym trzech stałych członków Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych: Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja; sześciu członków NATO: Bułgaria, Kanada, Polska, Słowenia, USA i Turcja; oraz trzy kraje UE: Bułgaria, Polska i Słowenia. 11 sierpnia 2005 Rada Ministrów naszego kraju zdecydowała, że nazwa państwa Republika Macedonii będzie obowiązywała w stosunkach dwustronnych.

Nazwa państwa a historia regionu.

Jaka jest w ogólnikach historia mieszkańców Macedonii? Czy nazwa państwa Macedonia do dobry pomysł? Po okresie hellenistycznymi w Macedonii rządzili Rzymianie. Po początkowym okresie dominacji łaciny, do życia publicznego i państwowego powrócił język grecki. Od VI wieku na tereny Macedonii docierały plemiona słowiańskie. W VII wieku Słowianie splądrowali Macedonię. Poza tym Słowianie migrowali na tereny Bizancjum także pokojowo, osiedlając się w miastach i majątkach ziemskich. Co ciekawe, w X wieku wszyscy mieszkańcy Salonik znali już język słowiański. W średniowieczu ekspansję podjęli królowie Serbii i opanowali północną część Macedonii (w tym Skopje), a potem cały region (z wyjątkiem Salonik). Następnie nastąpiło długie panowanie tureckie. W trakcie greckiego powstania, w 1822 roku oddziały tureckie dokonały eksterminacji znacznej lub większej części greckiej ludności Macedonii Egejskiej. Celowo zmieniono w ten sposób proporcje demograficzne. W ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku państwa ościenne zaczęły wysuwać pretensje do ziem macedońskich motywując je „prawem historycznym”. Bułgaria rościła pretensje do całości (co przyznawał jej traktat w San Stefano), a Serbia i Grecja do ich części. W XIX panujący w Macedonii Bułgarzy w sposób pokojowy łączyli bułgaryzacją liturgii prawosławnej z obligatoryjną slawizacją zapisu nazwisk parafian w okolicach zamieszkałych przez większość słowiańską. Po przejęciu przez Grecję południowej części Macedonii, na początku XX wieku osiedlono tam ponad 500 tysięcy Greków. Po okresie hellenistycznym chyba nikt nie używał słowa Macedonia jako nazwa Państwa. 

Nazwa państwa a polityka i gospodarka.

Grecja jako protest wobec słowa Macedonia jako nazwa państwa, wprowadziła embargo handlowe wobec sąsiada. Kraj ten dodatkowo bojkotuje na swym terytorium te znaki towarowe i działalność gospodarczą całych firm z Republiki Macedonii, które usiłują przedstawiać w Grecji, w nazwie własnej, napisach dekoracyjnych lub w dokumentach, przymiotnik „macedoński”. Na tle sporu o nazwę Grecy od 2005 roku blokują także rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Macedonii do UE. Obecna pozycja gospodarcza Grecji bardzo osłabia jej roszczenia wobec Macedonii. Jeżeli w interesie Unii Europejskiej będzie przyłączenie Macedonii, nazwa państwa będzie musiała przez Greków być zaakceptowana. Nic nie stanie na przeszkodzie, aby nazwa państwa nawiązywała do nazwy regionu geograficznego będącego jedną z kolebek cywilizacji helleńskiej.

 

Artykuł przygotowany na podstawie i z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronach Wikipedia.

Dodaj komentarz

WordPress SEO