Najstarsze polskie wydawnictwo Ossolineum z kłopotami.

Wydawnictwo Ossolineum to najstarsza polska oficyna. Działała nieprzerwanie od 1817 roku. Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 2 lipca Spółka Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo została rozwiązana.

Wydawnictwo Ossolineum postawione w stan likwidacji

Przyczyną rozwiązania spółki, według ministra kultury i dziedzictwa narodowego, było niewłaściwe gospodarowanie majątkiem i zarządzanie spółką. Aby ratować dorobek wydawnictwa Minister kultury przeznaczy 600 tys. zł na wykupienie praw do znaku towarowego Ossolineum. Strona rządowa zapewniła także, że ministerstwo przejmie zasoby wydawnictwa i prawa autorskie do jego zbiorów.

Ossolineum

Ossolineum

Histroia Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) ufundował dla Narodu Polskiego w 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliński. Instytucje otwarto w 1827 roku we Lwowie. Zakład łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich. W prawie dwustuletniej tradycji, Ossolineum było jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej. Obecnie, po okresie wojennym, księgozbiór zawiera bardzo bogate zbiory biblioteczne, które pod względem wartości są drugimi w kraju, zaraz po Bibliotece Jagiellońskiej.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) ufundował dla Narodu Polskiego w 1817 roku Józef Maksymilian Ossoliński.

Wcześniej źródłem utrzymania Ossolineum były dochody z majątków ziemskich Ossolińskiego. Były one zarządzane przez dożywotnich kuratorów. Jak widać powołana w 1995 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej fundacja Zakład Narodowy imienia Ossolińskich nie była odpowiednią instytucją do zarządzania tak wartościowym dla kultury naszego kraju organem.

Początkowo Ossolineum mieścił się w dawnym klasztorze i kościele ss. karmelitanek trzewiczkowych przy ul. Ossolińskich 2 we Lwowie. Po wojnie zbiory podzielono między stronę polską i ukraińską. Od 1995 roku Ossolineum posiadało status fundacji dotowanej z budżetu państwa i ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu decyzji wspólników, minister zadeklarował, ż nie ma możliwości, by cokolwiek stało się ze znakiem Ossolineum, z dorobkiem, z biblioteką, z seriami. Zakład Narodowy postanowił ogłosić likwidację, aby nie ogłaszać upadłości swojego wydawnictwa, w którym ma zdecydowaną większość udziałów.

Dodaj komentarz

WordPress SEO