Kiedy marka produktu nie może być chroniona prawnie, jako słowny znak towarowy

Markę produktu można zastrzec i chronić prawnie jako słowny znak towarowy. Marka produktu może być zastrzeżona jako znak towarowy tylko wtedy, gdy wcześniej nie została zarejestrowana lub zgłoszona do ochrony marka identyczna lub podobna.

Marka produktu

Zasada ta nie mówi wyłącznie o identyczności nazw jako znaki towarowe, ale także o podobieństwie i wynikającej z tego możliwości wprowadzania klientów i konsumentów w błąd, co do pochodzenia towaru lub jego jakości. Podobne ograniczenie zgłoszenia marki jako znaku towarowego mają miejsce, gdy wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji zostały podobne oznaczenia geograficznego. Nie uzyska rejestracji marka, gdy na rynku istnieje znak powszechnie znany wśród co najmniej 50% odbiorców – tak masowo znany znak z założenia jest „chroniony”. Podobna zasada dotyczy znaku renomowanego, czyli takiego, który charakteryzuje się wysoką świadomością wśród odbiorców oraz który kojarzony jest z wyjątkową jakością oznaczonych nim towarów lub usług. Marka produktu nie może naruszać praw osobistych ani praw majątkowych osób trzecich. Marka produktu musi być zgodna z obowiązującym prawem: nie może naruszać porządku publicznego i społecznego, nie może wzywać do nienawiści rasowej, nie może naruszać uczuć religijnych. Marka produktu musi także być zgodna z dobrymi obyczajami, czyli nie może mieć charakteru wulgarnego czy obscenicznego.

Marka produktu a etyka na rynku

Marka produktu jako znak towarowy nie może wprowadzać nabywców w błąd. Wprowadzanie w błąd ma miejsce, gdy informacja jest nieprawdziwa co do charakteru towaru, niezgodna z prawdą co do jakości lub właściwości. Podobnie marka produktu lub produktu, jako znak towarowy, nie może wprowadzać w błąd, co do pochodzenia. Firma nie uzyska ochrony na markę produktu, gdy proponowany znak jest słowem lub frazą pospolitą (na przykład „myj zęby”, „zdejmuj buty” lub „zjedz ciastko”).

Marka produktu nie może zawierać nazwy lub skrótu nazwy Rzeczypospolitej Polskiej, nazw polskich województw, miast i miejscowości. Marka nie może zawierać oznaczeń, w szczególności tych o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, obrażać uczuć patriotycznych lub związanych z tradycją narodową. Nie można markać produktu i uzyskać na to ochrony prawnej, gdy marka jest imieniem wraz z nazwiskiem zapisanymi pełnymi wyrazami lub w skrócie (np. Jan Nowak, Anna K., J. Kowal). Możliwe jest markanie produktu nazwiskiem i imieniem, jeżeli nie jest ono powszechnie używane.

Nowa marka produktu

Nowa marka produktu

Istnieją odpowiednie rozporządzenia i zasady ograniczające używanie nazw w wybranych branżach. Nie wolno w nazwie firmy lub produktu używać morfemów „eco”, „eko” i „bio”, gdy firma nie ma odpowiednich certyfikatów potwierdzających prawo do znakowania żywności ekologicznej.

Marka produktu, aby mogła uzyskać monopol patentowy, czyli wyłączność na prowadzenie pod nią działalności gospodarczej, musi posiadać zdolność wyróżniającą oraz być zgodna z przepisami prawa. Przed rozpoczęciem działalności konieczne jest sprawdzenie, czy marka nie narusza praw innych firm. Badanie zdolności rejestrowej, poza określeniem wyróżnialności, pozwala potwierdzić bezpieczeństwo prawne marki. Kodeks handlowy określa także zasady nazywania spółek prawa handlowego. Nie zostaną zarejestrowane firmy pod markami, które już istnieją w KRS.

Marka produktu - zasady nazywania
Marka produktu – zasady nazywania

Marka produktu – zasady projektowania i analiz nazw

Marka produktu stanowi podstawę bytu prawnego, rynkowego i marketingowego firmy. Agencja nazewnicza ANAGRAM Naming opracowała model, który pozwala z listy proponowanych nazw wybrać tylko te, które spełniają wymagane kryteria. Ograniczenia w nazewnictwie produktów są różne dla różnych branż, różnych modeli biznesowych, różnych strategii działania. Nie ma dwóch identycznych firm a katalog wymagań jakie musi marka produktu spełniać, powinien być każdorazowo uzgadniany przed rozpoczęciem prac nad projektem nazewniczym. Od ograniczeń zależy procedura prac projektowych nad nazwą a także koszty badania i uzyskania ochrony prawnej. Brak odpowiednio dobranych analiz marki, może prowadzić do ograniczeń w działaniu firmy na rynku. Konsekwencją mogą być zakazy w handlu lub marketingu. Z drugiej zaś strony, bezpieczna marka produktu jest elementem marki. Marka nie tylko wyróżnia na rynku, ale i stanowi ważny składnik wartości firmy. Projekt marki produktu nie jest wydatkiem, to inwestycja w bezpieczeństwo i sukces rynkowy marki.

Marka produktu

Zasady projektowania nazw produktów

Dodaj komentarz

WordPress SEO