Badania zdolności ochronnej znaku towarowego

Badania zdolności ochronnej znaku towarowego obejmuje analizy, czy zgłaszane oznaczenie spełnia bezwzględne przesłanki zdolności ochronnej. Podczas badania sprawdzane jest, czy proponowane oznaczenie może być znakiem towarowym w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Ograniczenia a badania zdolności ochronnej znaku towarowego

Ustawa ta stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Znaczy to, że znakiem towarowym może być muzyka, bo zapis nutowy jest zapisem graficznym. Poza tym jako znak towarowy może występować wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna.

Drugim elementem koniecznym do uzyskania ochrony jako znak towarowy jest zdolność odróżniająca towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Czyli aby przedsiębiorca mógł ubiegać się o uzyskanie zdolności ochronnej znaku towarowego, oznaczenie musi mieć dostateczne znamiona odróżniające. Znaczy to, że warunkiem koniecznym uzyskania ochrony jako znak towarowy, oznaczenie musi nadawać do odróżniania towarów. Nie mogą nim być w związku z tym znaki określające rodzaj towarów. Na przykład słowo butelka na oznaczenie butelek. Nie mogą uzyskać ochrony oznaczenie pochodzenia oraz sposobu wytwarzania. Na przykład wiertło na oznaczenie wiercenia. Takie same ograniczenia obejmują funkcję i przydatność.

Kiedy nie uzyskamy ochrony znaku towarowego

Najważniejszym celem badania zdolności rejestrowej znaku towarowego jest ocena, czy znak nie narusza praw osobistych czy majątkowych. Nie można zgłosić do ochrony znaku towarowego sprzecznego z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Forma znaku towarowego z założenia nie może wprowadzać odbiorców w błąd. Ograniczenie to dotyczy między innymi geograficznego pochodzenia towarów. Kolejnym ograniczeniem jest konieczność uzyskania zgody odpowiednich instytucji na używania symboli oficjalnych w znaku towarowym takich jak nazwy miast, godła, herby. Na koniec najistotniejsze dla przedsiębiorców: czy forma zgłaszanego znaku towarowego nie koliduje ze znakiem wcześniej zgłoszonym.

Zawartość raportu z badania zdolności ochronnej znaku towarowego

Raport z badania zdolności ochronnej znaku towarowego określa, czy proponowany znak ma cechy wyróżniające i podaję możliwe ograniczenia i ryzyka związane z ochroną znaku. Badanie i wydana opinia, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, nie jest gwarancją uzyskania ochrony prawnej. O nadaniu ochrony dla znaku towarowego decyduje Urząd patentowy, badanie ma natomiast poinformować przedsiębiorcę o istniejących ograniczeniach, stojących na przeszkodzie uzyskania takiej ochrony prawnej.

Dodaj komentarz

WordPress SEO