Międzynarodowe analizy nazw

Konsulting językowy – gwarancje dla nazwy

Zaprojektowanie nowej nazwy dla firmy, produktu lub usługi, która będzie funkcjonować na międzynarodowych rynkach, wiąże się z wieloma uwarunkowaniami. Podobnie wprowadzenie nazwy już istniejącej na nowy rynek jest także związane z wieloma ograniczeniami. Aby nazwa się przyjęła, aby odniosła sukces, potrzebne jest je odpowiednie przygotowanie. W ramach prac nad nową nazwą, lub przy rozszerzaniu rynku na którym marka jest stosowana, konieczne są szczegółowe analizy oraz badania. Konsulting językowy obejmuje cały obszar przygotowania nazwy do używania.

Międzynarodowe analizy nazw

Międzynarodowe analizy nazw

Konsulting językowy – zakres prac

W ramach konsultingu językowego sprawdzamy jakość nazwy oraz jej rynkowy i marketingowy potencjał. Przeprowadzamy szczegółowe analizy nazwy przed jej wprowadzeniem jej na rynki docelowe. Wczesne zaangażowanie ANAGRAM Naming w proces kreacji konceptu nowej nazwy pozwala ochronić firmę przed niemiłymi i kosztownymi niespodziankami po jej wprowadzeniu na rynek. Dzięki nam klient dowie się, czy nazwa jest trudna do wymówienia, ma nienaturalne dla języka brzmienie, nieoczekiwane skojarzenia lub negatywne konotacje. Sprawdzamy także, czy nazwa nie jest już stosowana na rynku przez inną firmę, nie ma ograniczeń w stosowaniu w kraju, czy nie narusza cudzych praw własności. Konsulting językowy wykracza poza obszar testów lingwistycznych.

Konsulting językowy – korzyści dla klienta

Nie ma marki bez dobrej nazwy. Zła nazwa może być poważnym ograniczeniem w budowaniu pozycji rynkowej i konkurencyjności. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedni zestaw analiz jaki oferuje konsulting językowy, jest niezbędny do wyboru nazwy unikalnej i wyróżniającej. Tylko nazwy bezpieczne pod względem prawnym i językowym pozwalają markom odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych.

Konsulting językowy obejmuje zarówno usługi dla firm wprowadzających zupełnie nowe marki, jak i firm już działających ale wchodzących na nowe rynki międzynarodowe.

Ekspertyzy i audyt nazwy

Audyt nazwy to bezpieczeństo jej stosowania

Dla tych, którzy już mają nazwę, oferujemy dokonanie jej szczegółowej ekspertyzy. Audyt nazwy da Państwu użyteczną wiedzę na temat Państwa nazwy, a w szczególności:
Odpowie na pytania o bezpieczeństwo używania nazwy z prawnego punktu widzenia;
Określi stopień użyteczności nazwy dla realizacji celów firmy
Da wskazówki do efektywnego wykorzystania nazwy
Audyt nazwy, jako ekspertyza jest przekazywany Państwu w formie pisemnego raportu, zawierającego wyniki badań i analiz oraz naszą opinię podsumowującą i zalecenia.
Najważniejsze elementy, które składają się na przeprowadzaną przez ANAGRAM Naming audyt nazwy, zostały opisane poniżej. Uwaga: na życzenie, zakres badań i analiz może zostać rozszerzony.
 

Audyt nazwy – status prawny nazwy

W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej opinii, ściśle współpracujemy z biurami rzeczników patentowych, Urzędem Patentowym oraz kancelariami prawnymi specjalizującymi się w ochronie własności przemysłowej i intelektualnej. Jest to profesjonalnie wykonany audyt nazwy z perspektywy prawnej.
Nazwa może zostać zostanie wszechstronnie zbadana pod kątem aktualnego statusu z punktu widzenia prawa. Zbadane zostaną również możliwe prawne zagrożenia i metody zabezpieczenia się przez ich skutkami.
 

Audyt nazwy – analiza lingwistyczna

Aby wykorzystać nazwę w optymalny sposób, należy poznać jej silne i słabe strony z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, jak również sposoby jej skutecznego użycia.
Dajemy Państwu skuteczne narzędzia pełnego wykorzystania nazwy, dzięki współpracy ze znanymi językoznawcami. Dysponując ich analizami i opiniami, wykonanymi zgodnie z naszymi standardami, uczynicie Państwo ze swojej nazwy naprawdę efektywne narzędzie marketingu. Audyt nazwy podnosi efektywność marketingu.
 

Audyt nazwy – opinia podsumowująca

Wyniki badań i analiz oraz opinie poszczególnych specjalistów zawierają zawsze dużo ciekawych i istotnych informacji na temat nazwy. Jednak zarówno ich ilość jak i szczegółowość utrudnia ich wygodne wykorzystanie. Dlatego po zebraniu wyników badań i analiz oraz opinii wszystkich specjalistów, korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, opracujemy dla Państwa podsumowującą opinię zawierającą m.in. metody optymalnego stosowania nazwy oraz elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla firmy i jej wizerunku.
 

Audyt nazwy – zalecenia

Ważnym elementem raportu, który Państwo otrzymacie są zalecenia ANAGRAM do stosowania nazwy. Stanowią one zbiór zasad, które, jeśli będą przestrzegane np. przez agencje corporate&brand identity, public relations, marketingowe, gwarantują zachowanie spójności w budowaniu silnej marki.
ANAGRAM oferuje następujące usługi:
  • doradztwo i opiniowanie elementów systemu komunikacji werbalnej
  • audyt nazwy, analizy i oceny systemu pod kątem spójności poszczególnych elementów,
  • dostosowania do misji i strategii firmy, ograniczeń prawnych itp.
  • organizację badań rynkowych dla nowej nazwy i sloganu
  • audyt nazwy i ocenę nazw: siła, pozycjonowanie, perswazyjność
  • badanie ochrony prawnej nazwy, audyt praw własności do nazw
  • pomoc w rejestracji nazwy jako znak towarowy
  • wsparcie w negocjacjach zakupu lub sprzedaży praw do nazw
  • przygotywanie umów licencjonowania nazwy

Dodaj komentarz